Site Overlay

岳阳楼记中考题中考文言诗文重点篇目《岳阳楼记》考点整理

       嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居王室之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。

       而或长烟一空,皎月千里,浮光跃金,静影沉璧。

       (3分)________________________________________________________________________________________________(三)2010年浙江金华(甲)庆历四年春,膳子京谪守巴陵郡。

       9.(2分)B10.①不因外物的(是非)和本人的(成败利钝)而或喜或悲。

       (山东德州)(二)嗟夫予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉不以物喜,不以己悲;居王室之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

       是进亦忧,退亦忧。

       然则几时而乐乎其必曰先天下之忧而忧,后天下之乐而乐乎。

       阅引荐:初三辅导网校:初三扶植组织引荐:初三数学辅导:,岳阳楼记中考题:1.笔者引古仁人之心有何用意?2.古仁人之心与迁客骚客有盍同?3.正文寓情于景很胜利,忧郁之景欢乐之景离别选取了哪些有特点的景物?是怎么渲空气的?4C.古仁人之心跟何关于系?她们有无快乐的时节呢?岳阳楼记中考题答案:1、古仁人之心是指先天下之忧而忧,后天下之乐而乐;不以物喜,不以己悲.古仁人之心也得以译者成:古品格高贵的人的情思。

       而或长烟一空,皎月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,举杯临风,其喜泱泱者矣。

       先驱之述备矣。

       3分1第③段中,描写水面月色的句是____________;描写水中月影的句是__________。

       噫!微斯人,吾谁与归?——节选自《岳阳楼记》12.下列句中加点词的意和用法完整一样的一项是(2分)A.去国怀乡/西蜀之去南海B.不以物喜/以其境过清C.而或长烟一空/一气D.予尝求古仁人之心/辍耕之垄上13.请将文中画线句译者成当代华语。

       先驱之述备矣。

       待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦滴居之胜概也。

       衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;晨曦夕阴,天气什锦此则岳阳楼之大观也,先驱之述备矣。

       衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;晨曦夕阴,天气什锦。

       ④咦夫予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉不以物喜,不以己悲。

       然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚客,多会于此,览物之情,得无异乎若夫苦雨霏霏,连月不开;寒风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山陵潜形;行商不兴,樯倾楫摧;垂暮冥冥,虎啸猿啼。

       尝于邸中为假山,费数百万。

       岳阳楼记范仲淹①庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

       18根据选文,填下表。

       (10分)(甲)暖夫予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉不以物喜,不以己悲;居王室之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

       衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;晨曦夕阴天气方千。

       (2分)译文8.水落而石出者一句描绘的是哪一个季由此演变而来的成语水落石出示意何意(2分)答9.上两段字都写到了景物的变,笔者写这些变有何不一样的用意(2分)答10.从通篇看,欧阳修的览物之情,反映了他何样的理论他的这种览物之情与范仲淹笔下迁客骚客们的种种览物之情有何基本的区分(2分)答09浙江嘉兴17、解说下列句中加点的词。

       B.先驱之述备矣是对岳阳楼之大观的总结,简洁不繁。

       予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

       2分1山陵潜形潜2垂暮冥冥薄3举杯临风把4予尝求古仁人之心尝13.用当代华语译者下列句。

       登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

       噫微斯人.吾谁与归11.下列加点意一样的一项是2分A.樯倾楫摧倾家荡产B.忧谗畏讥乐以忘忧C.去国怀乡触目伤怀D.或异二者之为神色异常12.解说下加点词语的意。

       )②(如其)没这种人,我和谁一同呢(或除去这种人,我和谁一同呢)13、(2分)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

       (2)微斯人,吾谁与归19、文中王室、江湖离别指何对古仁人这种进亦忧,退亦忧的姿态,你有何讲评Υ(4分)答案17。

       (4分)(1)此则岳阳楼之大观也。

       览物之情,得无异乎若夫霪雨霏霏,连月不开;寒风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山陵潜形;行商不兴,樯倾楫摧;垂暮冥冥,虎啸猿啼。

       然则几时而乐乎其必曰先天下之忧而忧,后天下之乐而乐乎。

       11.前端因匹夫的得而乐,是一己之乐。

       4分1晦明变者,山野之朝夕也。

       在天奴仆感觉快乐后古仁材会快乐。

       15.对之上两个文段了解和分析对的一项是A.予尝求古仁人之心这句话宣读节奏的分开是予/尝求古仁/人之心。

       越来年,政全才和,百废具兴。

       ③帝:宋太宗。

       (2分)22.下句中加点词的意义一样的一组是()(2分)A、或异二者之为为众忌疾B、不以物喜扶苏以数谏故选自陈涉大家C、先天下之忧而忧亲贤臣,远奴才,此先汉因而兴隆也(选自出师表)D、子京忽以书抵文正即书诗四句,并自为其名(选自伤仲永)23.译者下各句,并将你译者句的法子用简洁的言语归结荚。

       噫微斯人,吾谁与归8.解说下列加点的字。

       译者法子归结以直译为主,意译为辅;译者时要忠于原文,译句要做到句通顺,还应当有点文采。

       D、选文写暗景措辞雄浑郁郁,状明景用词清丽明快。

       然则几时而乐那其必曰先天下之忧而忧,后天下之乐而乐乎。

       属予作文以记之。

       具(2)苦雨霏霏,连月不开。

       去(4)心旷神怡,宠辱偕忘。

       4分1予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

       意对即可)②烧香静坐,打消所有世俗的杂念。

       静影沉璧。

       (2)看了天然景物而触发的情愫,怎能不许有所不一样呢十六、(2009安顺)庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

       姚坦关怀百姓,敢于和盘托出。

       公殁逾四旬,子嗣贤令③,迄今奉公之法。

       嗟夫予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉不以物喜,不以己悲;居王室之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

       然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚客,多会于此,览物之情,得无异乎③若夫苦雨霏霏,连月不开,寒风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山陵潜形;行商不兴,樯倾楫摧;垂暮冥冥,虎啸猿啼。

       (1)此则岳阳楼之大观也。

       (2分)(1)轩邈:(2)把:11.译者下列文句。

       先驱之述备矣。

       请根据甲乙两文,具体说说你对范仲淹忧乐天的了解和见地。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注